Het ministerie van SZW schrijft via de Arbeidsomstandighedenwet en de Warenwet globaal voor aan welke eisen mensen en machines in het verticaal transport moeten voldoen.

De sector moet hier zelf invulling aan geven. TCVT vult de eisen in waar mensen, machines en materialen in het verticaal transport specifiek aan moeten voldoen. Deze eisen worden vastgelegd in certificatie- of keuringschema’s. Zodra het ministerie een schema van TCVT heeft goedgekeurd, heeft deze kracht van wet (indien het schema wettelijk geborgd is).

Niet alle schema's zijn wettelijk geborgd. De meeste schema's worden geborgd door de markt (opdrachtgevers en/of aannemers).

De schema's worden opgesteld in zogenaamde werkkamers (commissies). Het resultaat van de werkkamers wordt inhoudelijk getoetst door het CCvD-TCVT (centraal college van deskundigen). Het bestuur TCVT toets of de juiste procedures zijn doorlopen en of alle belanghebbende partijen betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het schema.

 

Hoe is TCVT samengesteld ? Zie de bijlage