Privacyverklaring
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons uitsluitend verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake het registreren van personen op basis van de wet en/of privaatrechtelijke openbare richtlijnen/schema’s.

Social Media
De stichting maakt geen gebruik van social media zonder uitdrukkelijke instemming van personen.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over zaken die spelen in het vakgebied. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met onze stichting heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie onzerzijds.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.